Mobil nr.: 23207586
Foreningens vedtægter
Vedtægter for Haveselskabet “Præstevangen”
 
Vedtaget ved generalforsamlingenog gældende fra 26.2.2018
 
§1
Haveselskabet ”Præstevangen” har til formål at forpagte den tidligere præstegårds­jord ved Klostergade for et længere tidsrum og udleje denne jord til selskabets med­lem­mer i passende småhaver. Selskabet skal holde jorden indhegnet med yderhegn.
 
§2
Optagelse i selskabet kan søges af enhver i Faaborg boende mand eller kvinde.
 
§3
Selskabets medlemmer hæfter solidarisk for de indgåede kontrakter om leje af jorden samt for enhver anden forpligtelse, selskabet har påtaget sig.
Haveleje til foreningen fastsættes efter haveloddernes størrelse.
Havelejen for hele året indbetales i januar til det af haveselskabet benyttede penge­institut. For sen indbetaling betragtes som opsigelsesgrund. Indskud og depositum be­tales af nye medlemmer ved overtagelsen af haven. Depositum tilbagebetales, hvis ha­ven opsiges skriftligt til bestyrelsen senest 1. oktober til fraflytning senest 31. decem­ber, hvis haven efterlades i ordentlig stand, og nøgler­ne afleveres til foreningen. Et medlem kan ved internt opslag i 14 dage undersøge, om andre medlemmer er interesserede i overtagelse af vedkommendes have til en given pris for be­byg­gelsen, uden at der foreligger en opsigelse .
 
§4
Udlejning af haver foretages af bestyrelsen.
Ledige haver annonceres i opslagsskabene i mindst 14 dage. Medlemmerne har i denne periode mulighed for at søge bestyrelsen om at måtte bytte til en ledig have.
Ægtefæller kan videreføre et lejemål.
Bestyrelsen kan overdrage en have til medlems barn.
 
§5
Haverne må ikke fremlejes eller udnyttes erhvervsmæssigt.
Bestyrelsen kan godkende deling, sammenlægning og bytning af haver.
 
§6
Ønsker et medlem at opsige leje af haven, skal det ske skriftligt til bestyrelsen senest 1. oktober med fraflytning senest 31. december.
 
§7
Al brug af haverne, bebyggelse og hegnsopsætning skal foregå i overensstemmelse med selskabets ordensreglement.
Inden fraflytning kan eventuelt opsat bebyggelse kræves fjernet, hvis den nuværende lejer ikke – ved bestyrelsens mellemkomst – kan videresælge bebyggelsen til en ny lejer på ansøgerlisten.
Et lejemål kan opsiges af bestyrelsen, hvis vedtægter og ordensregler ikke overholdes.
 
§8
Bestyrelsen repræsenterer medlemmerne i lejemålet såvel over for kom­munen som over for private og varetager selskabets fællesanliggender, af­slut­ter kontrakt om lejemål på så langt åremål som muligt, og er kommunen ansvarlig for lejeafgift, vandforbrug og – afgift.
 
§9
Bestyrelsen kan tage beslutning vedrørende dræning og andre forbedringer, som udgør under 50 % af foreningens kapital. Større arbejder skal godkendes af en generalforsamling.
Bestyrelsen kan aflønne medhjælp til nødvendigt arbejde for selskabet.
 
§ 10
Generalforsamlingen er den højeste myndighed uanset de fremmødtes antal, når den er lovligt indvarslet.
Indkaldelse til ordinær, såvel som ekstraordinær gen­e­ralforsamling sker med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til med­lemmerne.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Det årlige reviderede regnskab skal forelægges på generalforsamlingen.
Det på­hviler revisorerne at efterse, at foreningens midler er til stede, og at regn­ska­bet er ført i overensstemmelse med bilagene.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før en generalforsamling.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning, når ingen protesterer derimod. Hver have har 1 stemme.
 
§11
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 3 i ulige, 2 i lige år. Desuden vælges for 2 år 2 be­sty­rel­ses­suppleanter, der afgår på skift.
Der vælges for 2 år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der afgår på skift.
De fratrædende kan genvælges, men behøver ikke at modtage valg før efter 2 års forløb.
Et havemedlem er pligtig til at modtage valg. Fraværende medlemmer kan vælges.
Et medlem kan lade sig repræsentere af ægtefælle eller samlever.
Alle valg sker ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
§12
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når 15 lejere fremsætter skriftlig begæring herom. 
 
§ 13
Opløsning af selskabet er kun muligt ved 2/3 stemmers flertal, og på 2 efterfølgende generalforsamlinger.
Opløses selskabet, skal dets kapital anvendes til hjælp til medlemmernes flytning til andre haver. Flytter foreningen samlet til anden jord, fortsættes som hidtil.
Muligt underskud fordeles ligeligt på samtlige havelejere i forhold til havernes størrelse.
 
Ordensregler for Haveselskabet ”Præstevangen”
 
Haveselskabet skal være et fristed, hvor den haveglade kan dyrke jorden og opholde sig på egne vilkår, når blot det ikke er til væsentlig gene for andre i haverne.
Ordensreglerne har til hensigt at forebygge problemer haverne imellem.
Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre, at bestyrelsen opsiger lejemålet.
 
Haverne skal året rundt holdes i pæn stand, så spredning af ukrudt til nabohaverne så vidt muligt undgås.
Havegange, som støder op til ens have, skal holdes rene for ukrudt.
Der må kun indkøbes kontrollerede læggekartofler, og der bør kun anvendes resistente sorter.
Planter og buske med smitsomme sygdomme, f. eks. solbærmider og stikkelsbærdræber skal fjernes og bortskaffes straks, når sygdommen konstateres.
Anvendelse af pesticider er ikke tilladt.
 
Træer, buske og øvrige afgrøder skal plantes, så de generer nabohaverne mindst muligt. Der må ikke plantes andre træer end frugttræer. Alle andre træer skal fjernes.
 
Al bebyggelse skal foretages efter aftale med naboerne og bestyrelsen, så nabohaverne generes mindst muligt. Bebyggelsen må ikke skæmme selskabets område, og den skal holdes i pæn stand.
 
Skelhække, hegn og anden afskærmning skal etabeleres efter aftale med nabohaverne og bestyrelsen. Vedligeholdelsen foretages efter aftale mellem nabohaverne. Haveselskabets åbne karakter ønskes bevaret. 
 
Asbestholdige materialer må ikke anvendes.
 
Haver med hæk skal klippe disse på passende årstid mindst 1 gang årligt.
Haver med yderhæk skal også klippe hækkens yderside.
 
Det påhviler den enkelte haveejer at vedligeholde yderhegn omkring egen have.
 
Havevanding foretages fortrinsvis morgen og aften, når fordampningen er mindst, og kun mens man er til stede i haven. Kommunale vandingsrestriktioner skal respekteres.
 
Haveselskabets redskaber i fælleshuset kan frit anvendes af alle haver.
 
Fælleshuset og øvrige fællesområder vedligeholdes af alle haveselskabets medlemmer, f.eks. ved fælles arbejdsdage.
 
Foreningen har opstillet vandhaner for hver 4 haver. Det er tilladt at indlægge vand i egen have under forudsætning af, at arbejdet udføres af en autoriseret blikkenslager. Vedligeholdelse af egne vand­instal­la­tioner sker for egen regning.
 
Tillige må overholdes
 
a.       at holde lågerne aflåsede, når man går hjem som den sidste i sin del af haven.
b.       at låse fælleshuset efter sig.
c.        at ydre hegn og hække ikke beskadiges.
d.        at der kun brændes små bål i et bålfad eller lignende og kun i stille vejr.
           at man selv holder øje med bålet, til det er slukket.
e.        at alt ikke komposterbart affald bringes til kommunale containere.
f.         at løsgående hunde ikke medtages.
g.        at der ikke må holdes dyr, høns eller bier.
 
Disse ordensregler er vedtaget på ordinær generalforsamling den 26.2.2018.
 
Haveselskabet ”Præstevangen”