62611491 Mobil nr.: 23207586
Dagsordener, regnskaber, årsberetninger og referater.

Referat af generalforsamlingen i Haveselskabet Præstevangen 24. februar 2020

Sted: Det gamle bibliotek, Grønnegade

Til stede: Alle fra bestyrelsen. Følgende haver var repræsenteret: 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 og 35. I alt 26 personer.

 1. Efter fællessangen ”Kolonihavens Lyksaligheder” med tekst af Kirsten Bang, have 24, og til harmonikaledsagelse af Lone Nøhr, have 10, gik generalforsamlingen i gang.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Christina Riis Hansen, have 29, som blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. Formandens beretning (se beretningen i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.præstevangen.dk). Lene Sørensen bød i særlig grad de mange nye medlemmer velkommen og glædede sig over, at de var mødt så talstærkt frem til generalforsamlingen. Hun betonede behovet for en større venteliste og opfordrede derfor medlemmerne til at propagandere for Haveselskabet Præstevangen i deres vennekredse. Lene nævnte desuden, at der bliver fælles arbejdslørdage 20. juni og 26. september, at vi markerer 100 års-jubilæet i Haveselskabet Præstevangen søndag 23. august, at næste års generalforsamling afvikles 22. februar 2021, hvor vi har reserveret Det gamle bibliotek, samt at der opstilles container ved kolonihaverne fredag 3. april.

Et medlem – Christine Wichmann, have 18, ønskede at få afklaret, i hvilket omfang kommunen har forpligtet sig til at bringe drænforholdene i orden, inden ansvaret overgår til Haveselskabet Præstevangen. Lene orienterede om forløbet med Faaborg-Midtfyn Kommune, som har været svær at komme i kontakt med, men slog fast, at vi har skriftligt tilsagn fra kommunen om dennes indsats for at bringe drænforholdene i orden.

Formandsberetningen blev godkendt.

 1. Forelæggelse af regnskab for 2019. Kasserer Poul Helge Pedersen fremlagde regnskabet for 2019. Regnskabet blev godkendt. (Se regnskabet på hjemmesiden www.præstevangen.dk).
 2. Indkomne forslag (ingen)
 3. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Lene Sørensen og Per Lau fra den siddende bestyrelse modtog genvalg. Som erstatning for Jette Lyngdal, der er flyttet til Kerteminde, valgtes Kristine Wichmann, have 18. Kristine er på valg i 2021 sammen med Henrik Bjerg Jensen og Poul Helge Pedersen.
 4. Ny bestyrelsessuppleant. Anita Jørgensen, have 8, modtog nyvalg i stedet for Thyge Lyngdal.
 5. Valg af revisor. Gurli Rindebæk, have 28, træder i stedet for Lene Thiesen, der har forladt haveselskabet.
 6. Valg af revisorsuppleant. Lene Hansen modtog genvalg.
 7. Eventuelt. Ulla Jensen, have 11, orienterede på festudvalgets vegne om de eksisterende planer for markering af Haveselskabet Præstevangens 100 års-jubilæum, der markeres søndag 23. august. (endelig plan for dagen vil tilgå medlemmerne på et senere tidspunkt.)
 8. Tak for et aktivt og spændende år 2019 med en god stemning blandt medlemmerne. Vi ses i haverne. Hyggeligt samvær med lidt godt at spise og drikke./h

Årsberetning Haveforeningen Præstevangen, mandag 24. februar 2020

Velkommen til jer alle sammen. Dejligt at så mange er mødt op, og jeg håber, at vi får en god og hyggelig aften. Jeg vil som sædvanlig fortælle lidt om, hvad der er sket i Præstevangen i løbet af 2019, og da vi har haft en ret stor udskiftning af medlemmer i årets løb, vil jeg starte der.

Have 19: Det første haveskift skete allerede 1.1.2019, hvor Maria Johansen efter meget kort tid opsagde sin have 19. Det blev Ulla Hansen, som overtog den, men som I ved er den igen sat til leje/salg.

Have 28: Lene Thiesen have 28 havde allerede i 2018 forsøgt at afhænde sin have 28, men fortrød selv om der var interesserede købere/lejere. Men i foråret 2019 henvendte hun sig selv til de tidligere interesserede og fik aftalt pris m.m. Det blev så Gurli og Poul Rindebæk, der overtog haven.

Have 8: De første, der til normal opsigelsesdato 1. oktober opsagde deres have var Thyge og Jette i have 8, men Jette som jo stod for udlejningen på det tidspunkt var hurtig til at finde en køber/lejer til deres have. Det blev Jens Nielsen og Anita Jørgensen, som overtog have 8.

Have 20: Herefter opsagde Ella Rosenstand sin have 20  pga. sygdom. Der var ikke nogen på ventelisten, der var interesserede. Men efter opslag på lågerne kom der hurtigt et bud på den, og det blev Lisbeth  Rohde og Torben Hansen, som overtog den.

Have 35: Jytte Christensen i have 35 blev ligeledes nødsaget til at opsige sin have pga. sygdom. Hun og hendes mand havde ellers haft haven i 48 år og før da havde de haft have 14 i et par år, så de/hun kunne fejre ”guldbryllup”. Det blev Kitty og David Hollingsworth, der overtog den have.

Have 12: Endelig opsagde Kirsten Petersen sin have 12, og det blev Lene Ditzel, som overtog den. Lene er beboer i det nye byggeri, som er nabo til Præstevangen.

Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Vi håber at I vil blive glade for jeres haver, og at I har lyst til at deltage i de fælles aktiviteter, som vi har.

Venteliste: Vores venteliste på interesserede nye medlemmer af Præstevangen er selvfølgelig nu svundet en hel del ind, faktisk helt ind, så hvis I har venner og bekendte, der kunne tænkes at interessere sig for en kolonihave hos os, skal I endelig opfordre dem til at melde sig. Vi kan jo i sidste ende komme til at stå med haver, der ikke kan sælges/lejes ud.

Dræning: 1.1.2019 fik vi som bekendt en ny lejeaftale med kommunen. I den fremgår det, at Præstevangen selv fremover skal være ansvarlig for vedligeholdelse af dræn i haverne. Kommunen var dog indstillet på at undersøge dræn, og sørge for at disse er fuldt funktionsdygtige, inden denne forpligtigelse blev overdraget til kolonihaveforeningen. Henrik og jeg var i foråret til et møde med Helle Mølgård Christensen, som var den i kommunen, der havde med sagen at gøre. Hun havde haft Millinge Maskinstation til at kigge på de eksisterende dræn i haven. Konklusionen lød på, at en sammenfalden brønd bag ved have 35 og et dræn igennem samme have hurtigst muligt skulle repareres.  Maskinstationen oplyste desuden at drænene ikke lå dybt nok. Hun ville få Millinge Maskinstation til at komme med et tilbud på at få gennemspulet rørene  evt. lagt nye drænrør. Jeg ringede flere gange i løbet af sommeren, men Helle afventede stadig besked fra Millinge. Da jeg ringede igen i oktober måned viste det sig, at Helle var gået på barsel, og at der var en anden, der havde overtaget hendes arbejde, og vedkommende var ikke på det tidspunkt inde i sagen. Men rørene skulle være blevet gennemspulet, og brønden ud for have 35 er repareret. Har for nylig ringet til Rasmus, som nu har med det at gøre, og på mit direkte spørgsmål, om kommunen helt havde afsluttet forløbet, fik jeg svaret, at det havde de ikke, men at de stadig afventede et samlet tilbud på Præstevangen og en anden kolonihave i området.

100 års jubilæum: Den 30. september i år har Haveforeningen Præstevangen så eksisteret i 100 år. Jubilæet skal naturligvis markeres på en eller anden måde i overensstemmelse med foreningens økonomi og bestyrelsens kræfter. Sidst år nedsatte bestyrelsen et festudvalg, som skal tage sig af den endelige afvikling. I ved jo allerede, at der er dannet et Kolokor, som skal være med til at gøre dagen festlig, men mere om det senere.

Hostabedet: På de to seneste arbejdsdage har vi brugt megen arbejdskraft på at fjerne ukrudt og senest at fjerne selve hostaerne, da vi indså, at de i længden blev for besværlige at holde. Der blev lagt plastik i bedet for at holde ukrudtet væk, og planen er at plante en hæk i forlængelse af den eksisterende. Vi forsøgte ellers at få Per Bekkelund til at flytte hegnet, da stykket i realiteten hører til hans grund. Men uden held. Nu regner vi med at plante hæk her først i marts og håber på, at nogle af jer vil være behjælpelige.

GENERELT: På det nære plan er det rart stadig at kunne konstatere, at alle haver passes fint. I bestyrelsen konstaterer vi med glæde, at de fleste haver fremtræder velplejede og nydelige. Men der er stadig problemer visse steder med at rive fællesstiens grus ud for haverne og holde dem fri for ukrudt og grene, der rager ud over stierne.

Nu da der er kommet så mange nye medlemmer, vil bestyrelsen igen lige slå en regel fast hvad angår haveselskabets træer. Det er kun tilladt at plante frugttræer, som der står i vedtægterne, og vi vil også fremover have fokus på problemet.  Vi har i bestyrelsen også haft en snak om den invasive staude Canadisk Gyldenris, som jo er en køn plante, men som desværre kan brede sig voldsomt, og som kan være svær at komme af med igen. Vi vil bede jer om at være opmærksom på den. Eventuelt helt fjerne den, eller i det mindste sørge for at fjerne blomsterne inden frøsætning.

Vedtægterne påpeger desuden, at ”løsgående hunde ikke må medtages” i haveforeningen. Så længe hundene er i snor, er forsvarligt indhegnede og undlader at gø, må de firbenede gerne være her. Men vi er opmærksomme på, at der måske kan opstå et voksende problem her.

Der er også grund til at gentage en anden af vedtægternes påbud, nemlig at havevanding bør foregå i de tidlige morgentimer eller sent om aftenen for at minimere fordampningen. Og så er regnvandstønder absolut at anbefale. Baggrunden for den henstilling er den varme og tørre sommer forrige år, som gav en galopperende vandregning, og i forlængelse heraf har vi jo fået en højere kommunal lejeafgift. Dette er  jo også grunden til at lejeafgiften, som I nok har bemærket, er hævet fra 3 til 4 kr. pr. m2 i år.

Vort vandsystem under haverne er meget gammelt og vi har i årenes løb måttet lappe på flere sprængte eller utætte vandrør. Men vi har heldigvis i 2019 været forskånet for utætheder, men vi beder alle holde øje med eventuelt udslip, så vi kan få det stoppet i tide. Som nævnt på generalforsamlingen sidste år, havde vi fået et tilbud på udskiftning af vandrør, som lød på 80.000 kr.

Bestyrelsen har igen i år fjernet hækkeklipperen og græslåmaskinen fra fællesrummet vinteren over, idet vi jo forrige år var plaget af indbrud. De står under sikre forhold et sted i byen. En trist udvikling, men nødvendig, og vi anbefaler kraftigt: Intet kolonihavehus bør indehold ting af betydelig værdi – så lad være med at aflåse døren her om vinteren.  At få døren brækket op er i sig selv en bekostelig affære.

Datoer i det nye år:

Til allersidst vil jeg takke jer alle sammen for aktiv deltagelse i de to årlige fælles arbejdsformiddage, som er både hyggelige og effektive. Hvor får vi dog meget fra hånden, og vi har kæmpet en brav kamp med hostabedet. Og det hele er foregået i en afslappet og behagelig stemning og endelig en tak til Kristina, som stiller sin have 16 til rådighed for morgenmadsspisningen.

Fælles arbejdsdage bliver lørdag den 20. juni og lørdag den 26. september. Fejringen af 100 års jubilæum bliver søndag den 23. August fra kl. 9-16 og endelig er generalforsamlingen næste år sat til den 22. 2. 2021

Container: Sidste år fik vi en container stillet op fredag før påske, og så havde vi hele påsken til at fylde den med grenaffald, staude toppe m.m. Hvis I er interesseret i igen at få en opstillet, kan vi jo bestille en igen i år. Det kan så blive fredag den 3. april, som er lige før Palmesøndag.

Haveselskabet Præstevangens generalforsamling

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.30

i ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44

DAGSORDEN

Valg af dirigent

 1. Formandens beretning
 2. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 (Se bilag)
 3. Indkomne forslag

(Forslag skal afleveres til Lene Sørensen, Grønnegade 16 eller på mail: leneanni@stofanet.dk, inden den 12.2.)

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er:

NY i stedet for Jette Lyngdal (På valg i 2021)

Lene Sørensen og Per Lau (Begge modtager gerne genvalg- på valg i 2022)

(Henrik Bjerg Jensen og Poul Helge Pedersen er på valg i 2021)

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

På valg er:

NY for Thyge Lyngdal (På valg i 2022)

(Hans Peter Schmidt er på valg i 2021)

 1. Valg af 1 revisor

På valg er

Ny for Lene Thiesen (På valg i 2022)

(Sabrina Stolz-Andersen er på valg i 2021)

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er:

Lene Hansen (Modtager gerne genvalg - På valg i 2022)

      Mette Jensen (På valg i 2021)

 1. Eventuelt
 2. Hyggeligt samvær med lidt godt at spise og drikke 

Regnskab 2019

Referat af generalforsamlingen i

Haveselskabet Præstevangen 11. februar 2019

 

Sted: Det gamle Bibliotek, Grønnegade

Til stede: Poul, Per og Lene fra bestyrelsen. Følgende haver repræsenteret: 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32. I alt 19 personer.

 

1.      Valg af dirigent. Thyge (Have 8) blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.      Formandens beretning (se beretningen her nedenfor). Et tidligere medlem, som er afgået ved døden, blev mindet. En særlig velkomst blev rettet til haveforeningens nye medlemmer, ligeledes blev beboerne i de seks nye ejendomme budt velkomne. Dejligt at byggeriet nu er færdigt. Den nye lejeaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune blev gennemgået, og der blev især nævnt prisstigningen i lejeagiften pr. m 2, Desuden blev der nævnt det store vandforbrug i 2018, der bla.a. skyldes tre brud på vandledning + den varme/tørre sommer. Der blev opfordret til at komme med idéer til havekoloniens 100 års jubilæum i 2020. De fælles arbejdsdage er berammet til lørdag 22. juni og lørdag 28. september.  Beretning blev godkendt.

3.      Regnskabs-aflæggelse.(se regnskabet). Poul fremlagde regnskabet og påpegede, at der havde været ekstra udgifter til indkøb af ny hækklipper og græsslåmaskine.  Derfor kun et lille årsoverskud. Regnskab godkendt.

4.      Forslaget om at hæve havelejen fra 3 kr. til 4. kr. blev vedtaget ved håndsoprækning. Gælder fra år 2020.

5.      Indkomne forslag. Der var ingen.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik Bjerg Jensen, Poul Helge Pedersen og Jette Lyngdal modtog genvalg. (Lene Sørensen og Per Lau er på valg i 2020).

7.      Valg af bestyrelsessuppleanter.  Hans Peter Schmidt modtog genvalg. (Thyge Lyngdal er på valg i 2020)

8.      Valg af revisor. Sabrina Stolz-Andersen modtog genvalg. (Lene Thiesen er på valg i 2020)

9.      Valg af revisorsuppleant. Mette Jensen modtog genvalg. (Lene Hansen er på valg i 2020)

10.  Eventuelt. Per Lau redegjorde for FFV`s bekymring for vandforurening ved tilbageløb fra vandsystemet. Kommunen har givet dispensation. Der blev foreslået at havekolonien giver sig selv et nyt vandingsanlæg i 100 års jubilæumsgave. Der blev udtrykt ønske om en grencontainer til foråret. Der bliver sendt besked pr. mail.

11.  Hyggeligt samvær. Dejlige håndmadder, som Lis igen stod for. God sæson 2019 til alle.

/Lene

Årsberetning Haveforeningen Præstevangen, mandag 11. februar 2019

Velkommen til jer alle sammen. Dejligt at så mange er mødt op. En generalforsamling giver jo anledning til, at vi medlemmer kan genkalde os alt det, der er sket i årets løb, og måske få en lille snak om det, så vi alle kan bidrage til at fastholde eller ændre kursen for Haveselskabet Præstevangen fremover. Jeg håber, vi får en hyggelig aften.

Vi har desværre mistet et medlem i årets løb, nemlig Anne Roug fra have 22. Jeg vil bede jer rejse jer og mindes Anne Roug med et øjebliks stilhed. Tak!

Mast og boliger:                                                                                                                                                                     2018 blev ikke et år, hvor vi bare kunne passe os selv og vores haver. Vi blev af kommunen bedt om at tage stilling til to byggerier i nærheden af haverne. Det drejede sig om TDC`s nye radiomast, og så har vi fået nye naboer. Seks nye ejendomme er bygget på det tidligere børnehaveområde i Klostergade.

Om det første kommunale udkast til placering af radiomasten påpegede vi i bestyrelsen, at masten måske kunne få en uheldig indflydelse på gæsters visuelle oplevelse, når de ankommer til den historiske del af Faaborg. Det var der flere, der mente, og masten ser nu ud til at blive flyttet nogle få hundrede meter væk fra Klostergade og den gamle bykerne.

Boligbyggeriet ved Klostergade er der vist flere meninger om. Generelt er vi som kolonihavefolk meget godt tilfreds med, at den tidligere rodebunke fra den nedrevne børnehave nu fremtræder civiliseret og beboelig. Så vi byder de nuværende og kommende beboere i husene velkomne og håber, at nogle af dem med tiden vil vise interesse for at blive medlemmer af Haveselskabet Præstevangen.

Lejeaftale:                                                                                                                                                                   Endelig fik kommunen – efter at have overvejet sagen nøje i 15 år – præsenteret en fremtidig samarbejdsaftale, der oven i købet rækker helt frem til 2038 og vil være enslydende for alle haveselskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I bestyrelsen havde vi flere ret vægtige indvendinger mod kommunens første udkast til en samarbejdsaftale, og dem har kommunen taget hensyn til i ret vid udstrækning. Så slutresultatet er nok, at selv om aftalen ikke er ideel, som den fremtræder nu, så er den dog langt bedre, end det så ud til en overgang. Og hvad indebærer den så af nyheder for os og de andre haveforeninger?

Vores lejeafgift til kommunen stiger med 120 procent, men vil stadig – efter bestyrelsens mening – være tålelig lav og rimelig. Og vi skal fremover afregne vandafgiften direkte med vandværket og ikke med kommunen. Vi tillader os at tro på kommunens forsikring om, at der her er tale om en rent praktisk foranstaltning og ikke andet. Vi vil fremover selv være ansvarlig for drænings-systemet under vore haver, men kommunen har lovet, at den i samarbejde med os vil sørge for at reparere de eksisterende drænrør inden overtagelsen og eventuelt lægge nye rør ned.

Den nye samarbejdsaftale indebærer også, at Præstevangen og de andre kolonihaveforeninger selv bestemmer, i hvilket omfang hegnsloven skal være gældende for de interne hække. Og i hvert fald er den her bestyrelse enige om, hvad det angår. Medlemmernes interne hække skal fortsat leve op til vedtægternes hensigt om at tilstræbe et åbent, favnende havemiljø. Vi skal ikke bare i nærheden af de 1,80 meter høje hække, som andre kolonihaveforeninger åbenbart ønsker.

Endelig bliver det i aftalen slået fast, at der trods ønsker fra en anden kolonihaveforening ikke må overnattes i husene. Det har vi det fint med. Denne bestyrelse har ikke noget ønske om, at medlemmerne skal kunne overnatte i husene. Vi ønsker et fællesskab omkring havearbejdet i dagslys og ikke status som en slags primitivt sommerhusområde i de varme måneder.

Den kommunale aftale nævner også, at offentlighedens adgang til Præstevangen skal sikres. Ind til videre vurderer vi i bestyrelsen, at den hidtidige fremgangsmåde kan fortsættes – nemlig at indgangsportene til området er uaflåste, når der arbejdes i haverne i dagtimerne. Nøglen drejes først om aftenen, når sidste havelejer forlader arealet.

Nok om det. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og tror også, at det ønske er gensidigt. Vi har jo karakter af ”varige haver” og er derfor nok kommet for at blive – også i fremtiden.

Nye lejere:                                                                                                                                                                           Vi har i året der gik fået enkelte nye lejere, og I ønskes hjertelig velkommen i foreningen. Det drejer sig om Ella Rosenstand som har overtaget have 20, og hun fortalte på vor sidste fælles arbejdsdag engageret om sine planer for stedet. I have 19 rykkede Maria Johansen og Carsten ind for en kort bemærkning, og nu er det så Ulla Hansen, der har overtaget stedet. Endelig er have 22 overtaget af Bodil Lykke Nielsen. Velkommen til alle!

Men vi vil gerne have endnu flere på ventelisten, så hvis I har venner og bekendte, der kunne tænkes at interessere sig for en kolonihave hos os, skal I endelig opfordre dem til at melde sig.

Generalt:                                                                                                                                                                                På det nære plan er det rart at kunne konstatere, at næsten alle haver passes fint. I bestyrelsen konstaterer vi med glæde, at langt de fleste haver fremtræder velplejede og nydelige. Men der er stadig problemer visse steder med at rive fællesstiens grus ud for haverne og holde dem fri for ukrudt og grene, der rager ud over stierne.

Bestyrelsen vil igen lige slå en regel fast hvad angår haveselskabets træer. Det er kun tilladt at plante frugttræer, som der står i vedtægterne, og vi vil også fremover have fokus på problemet.

Vedtægterne påpeger desuden, at ”løsgående hunde ikke må medtages” i haveforeningen. Så længe hundene er i snor, er forsvarligt indhegnede og undlader at gø, må de firbenede gerne være her. Men vi er opmærksomme på, at der måske kan opstå et voksende problem her.

Der er også grund til at gentage en anden af vedtægternes påbud, nemlig at havevanding bør foregå i de tidlige morgentimer eller sent om aftenen for at minimere fordampningen. Og så er regnvandstønder absolut at anbefale. Baggrunden for den henstilling er aktuel og alvorlig nok, nemlig en galopperende vandregning, der skyldes en sjælden varm og tør sommer og som i forlængelse af den højere kommunale lejeafgift giver bestyrelsen anledning til at overveje øget medlemsbetaling fremover. Mere om det under kassererens beretning.

Vort vandsystem under haverne er meget gammelt og vi har i årets løb måttet lappe på flere sprængte eller utætte vandrør. Vi har indhentet tilbud på etablering af nye vandrør overalt, og niveauet ligger omkring 80.000 kroner. Så vi overvejer lidt, hvordan man kunne gribe en renovering an uden at ruinere foreningskassen.

Det har naturligvis også belastet foreningens økonomi, at vi flere gange forrige vinter var udsat for indbrud i Præstevangen. Vi har måttet købe ny hækklipper og desuden en ny motorplæneklipper, men undlod at generhverve en generator. For at undgå gentagelser har bestyrelsen for første gang fjernet de nye maskiner fra fællesrummet vinteren over. De står nu under sikre forhold et sted i byen. En trist udvikling, men nødvendig, og vi anbefaler kraftigt: Intet kolonihavehus bør indehold ting af betydelig værdi – så lad være med at aflåse døren. At få døren brækket op er i sig selv en bekostelig affære.

Og næste år har Haveforeningen Præstevangen så eksisteret i 100 år. Jubilæet skal naturligvis markeres på en eller anden måde i overensstemmelse med foreningens økonomi og bestyrelsens kræfter. Gode ideer og frivillig arbejdskraft til at føre dem ud i livet modtager vi meget gerne.

Til allersidst vil jeg takke jer alle sammen for aktiv deltagelse i de to årlige fælles arbejdsformiddage, som er både hyggelige og effektive. Hvor får vi dog meget fra hånden – i en afslappet behagelig stemning. Tak til Wendorff for sponsoreret morgenbrød og tak til Kristina, som stiller sin have 16 til rådighed for fællesspisningen. Fælles arbejdsdage bliver i år den 22.6. og den 28.9.

Vi glæder os til at møde jer ude i haverne om ganske få uger. God sæson 2019 til alle.

Haveselskabet Præstevangen

Generalforsamling

Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.30

i ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44

DAGSORDEN

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 (Se bilag)

4.      Forslag om at hæve havelejen pr. m2 fra 3 kr. til 4. kr. (Se bilag) Afstemning

5.      Indkomne forslag

(Forslag skal afleveres til Lene Sørensen, Grønnegade 16 eller på mail: leneanni@stofanet.dk, inden den 4. februar 2019)

6.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Henrik Bjerg Jensen, Poul Helge Pedersen og Jette Lyngdal (Alle modtager gerne genvalg)

(Lene Sørensen og Per Lau er på valg i 2020)

7.      Valg af 1 bestyrelsessuppleant

På valg er:

Hans Peter Schmidt (Modtager gerne genvalg)

(Thyge Lyngdal er på valg i 2020)

8.      Valg af 1 revisor

På valg er

Sabrina Stolz-Andersen (Modtager gerne genvalg)

(Lene Thiesen er på valg i 2020)

9.      Valg af 1 revisorsuppleant
På valg er:

Mette Jensen (Modtager gerne genvalg)

(Lene Hansen er på valg i 2020)

10.  Eventuelt

11.  Hyggeligt samvær med lidt godt at spise og drikke

 

Referat af generalforsamlingen i

Haveselskabet Præstevangen 26. februar 2018

Sted: Det gamle Bibliotek, Grønnegade

Til stede: Alle fra bestyrelsen. Følgende haver repræsenteret: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 32. I alt 24 personer.

1.       Valg af dirigent. Karin (have 27) blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.       Formandens beretning (se beretningen i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.præstevangen.dk). To tidligere medlemmer, som er afgået ved døden, blev mindet. En særlig velkomst blev rettet til haveforeningens nye medlemmer. Lene Sørensen fremhævede desuden nøgledatoerne i 2018: De fælles arbejdsdage er berammet til lørdag 16. juni og lørdag 29. september. En container til grene og andet affald vil stå klar til brug weekenden 7.-8. april. Beretning blev godkendt.

3.       Regnskabs-aflæggelse.(se regnskabet på hjemmesiden www.præstevangen.dk). Regnskab godkendt.

4.       Forslag om forhøjelse af depositum fra 1.000 til 3.000 kroner. Bestyrelsen begrundede forslaget med tre uheldige fraflytninger i det forgangne år, hvor haverne var efterladt i en sådan tilstand, at opretningsarbejdet krævede såvel leje af maskine som ekstraordinær indsats af bestyrelse og medhjælpende medlemmer. Enkelte fremmødte ytrede bekymring: Hvad nu hvis det forhøjede depositum medfører, at det bliver sværere at få ledige haver afsat? Forslaget blev vedtaget.

5.       Forslag til justeringer af vedtægterne. Lene Sørensen gennemgik de foreslåede moderniseringer af vedtægterne, som mest er af redaktionel art. Vedtægtsændringerne blev vedtaget. (De nye vedtægter vil kunne læses på hjemmesiden www.præstevangen.dk).

6.       Indkomne forslag. Der var ingen.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lene Sørensen og Per Lau modtog genvalg. (Jette Lyngdal, Poul Helge Pedersen og Henrik Bjerg Jensen er på valg i 2019).

8.       Valg af bestyrelsessuppleanter. Thyge Lyngdal modtog genvalg. Hans Peter Schmidt valgt som bestyrelsessuppleant i stedet for Jørn Rasmussen, der har forladt haveforeningen.

9.       Valg af revisor. Lene Thiesen modtog genvalg. (Sabrina Stolz-Andersen er på valg i 2019).

10.   Valg af revisorsuppleant. Lene Hansen modtog genvalg. (Mette Jensen er på valg i 2019)

11.   Eventuelt. Indbrudsbølgen blev et gennemgående tema. Lene orienterede om bestyrelsens holdning: At vi er nødt til at anskaffe en ny motoriseret plæneklipper samt en batteridrevet hækkeklipper. Desuden forskes der i, om det lader sig gøre at flytte foreningens maskinpark (og medlemmers?) til et aflåst kælderlokale uden for haveforeningen i vinterperioden. Flere medlemmer har overvejet, om der burde opsættes overvågningskamera. Bestyrelsen er skeptisk. Dels er det langt fra sikkert, at den slags kameraer vil have nogen virkning. Dels er lovligheden tvivlsom – ikke mindst hvis et eventuelt kommunalt krav om offentlig adgang til kolonihaveområdet skulle blive fremsat. Per Lau sætter ny lås i den smadrede dør til fælleshuset, hvorefter alle medlemmer modtager en ny nøgle. Bestyrelsen opfordrede endvidere medlemmerne til at gøre reklame for Præstevangens Haveforening blandt familie og venner. Ventelisten trænger absolut til nyt blod.

12.   Hyggeligt samvær. Dejlige håndmadder. Tak for i aften. Vi ses ude i haverne. Nu er det snart forår.

Formandens beretning på Præstevangens generalforsamling mandag den 26. februar 2018

Velkommen til alle medlemmer, der er mødt op til den årlige generalforsamling. Jeg håber, vi får en hyggelig aften. Vi har desværre mistet to medlemmer i årets løb, idet Viggos kone Minna, og Benths kone Hanne begge er døde af kræft. Jeg vil bede jer rejse jer og mindes Minna og Hanne med et øjebliks stilhed.

Nye havelejere:

Den nye bestyrelse startede med at have to ubeboede haver, (have 6 og have 24) som skulle gøres i orden, før de kunne lejes ud. For at gøre have 6 i orden og klar til udlejning blev vi nødt til at leje maskiner, en bobcat og en motoriseret trillebør, og de tre mandlige bestyrelsesmedlemmer brugte 1½ dag på at gøre den ”spiselig”. Vi fik den dog også ret hurtigt lejet ud til Jette og Stig Lassen, som hurtigt fik sat skik på den. Velkommen til Jette og Stig Lassen.

Have 24 var mere problematisk, da den var efterladt med en masse planter, huller i jorden, fliser, sten og affald. Men Henrik var ikke sen til at få et nabopar interesseret i haven, så ved fælles hjælp gjorde bestyrelsen og den nye lejer en stor indsats med at få grunden ryddet. Velkommen til Hans Peter Schmidt og Kirsten Bang, som er de nye lejere af have 24. De har nu opført et hus, der er plante hæk omkring grunden og haven er blevet tilplantet. Velkommen til Kirsten og Hans Peter Schmidt.

Først på sommeren meddelte lejeren af have 29, at hun ikke mere var interesseret i sin have, og da den heller ikke var særlig velpasset, måtte vi til det igen. Men her fik vi på vores fælles arbejdsdag i juni stor hjælp af de mange fremmødte, som gik i gang med at klippe hæk og rydde grunden for ukrudt. Tak til jer der deltog for den store indsats. Mens vi gik og havde travlt i haven kom Christina fra Grønnegade forbi, og hun blev med det samme interesseret i haven, så der gik ikke mange dage, før den var lejet ud til hende og hendes mand Peter Eduard. Velkommen til.

I begyndelsen af efteråret var der igen opbrud af lejere. Vibeke var parat til at afstå fra sin have 20, hvis hun kunne finde en køber til huset, men fortrød ret hurtigt. Lotte og Jørgen Rasmussen var derimod opsat på at komme af med deres have 18, da der var andre interesser, der trak. Da det var/er en meget fin velholdt have blev den hurtigt lejet ud igen. Velkommen til Vibeke Røddike og Georgio.

Arne i have 4 valgte også efter mange, mange år at afstå sin have, som var meget velholdt. Den er blevet lejet ud til Søs Lundsfryd og hendes datter Lærke.

 Fællesdage:

Vi har som bekendt to fælles arbejdsdage om året, en først på sommeren og en i efteråret, hvor vi mødes for at drikke morgenkaffe og derefter i fællesskab arbejder med at vedligeholde fællesområderne. Vi har de seneste to arbejdsdage været så heldige, at Kristina i have 16 har lånt os sin have, så der er blevet dækket op til kaffe på hendes plæne. Det har været to hyggelige dage, hvor vejret også tilsmilede os. Som tidligere nævnt brugte vi den første til bl.a. at gøre have 29 klar til en ny udlejning og selvfølgelig til at klippe hække. Desuden havde vi en container til grenaffald m.m. Som noget nyt havde vi indlagt et havebesøg hos Søren i have 32, hvilket var en stor oplevelse.

Havedagen i september blev foruden hækklipning brugt til at reparere stierne og få udlagt nyt grus på disse. Havebesøget foregik i Lene Thiesens have i nr. 28, en have fyldt med blomster, hyggekroge og en flot udsigt. Som noget nyt havde vi også foreslået en plante-bytte seance, hvilket også blev taget godt imod. Billeder fra de to havedage ligger på hjemmesiden.

Havedagene i 2018 bliver lørdag den 16.6. og lørdag den 29.9. Vi har rykket datoen i september til en uge senere, da der er mange, der er glade for at rejse på ferie i denne måned.

Nyanskaffelser:

Som I kan se af regnskabet havde vi indkøbt Viggos generator og en batteridreven hækklipper, som jo desværre blev stjålet her i januar. Desuden har Henrik doneret en havetromle til Præstevangen, som I er velkomne til også at benytte.

Høringssvar:

Haveselskabet blev som bekendt i efteråret 2017 bedt om høringssvar på to byggerier på henholdsvis Klostergade og Markedspladsen. Vi var som bekendt positive over for byggeriet på børnehavegrunden, som ret hurtigt blev godkendt af kommunen. Og de gik som I nok har set allerede i gang i december måned, og de er allerede begyndt at mure op. Med hensyn til telemastens placering på Markedspladsen, var vi derimod imod, da vi synes, at den ville blive alt for dominerende ved indkørslen til byen. Vi har vi endnu ikke hørt noget om, hvor de evt. vil placere den.

Lejekontrakt med kommunen:

Vi blev i november måned kontaktet af kommunen, som havde fundet ud af, at der faktisk ikke var underskrevet nogen lejekontrakt siden år 2003. Da der er planer om at lave nogenlunde ensartede lejekontrakter for kolononihaverne i kommunen, blev vi bedt om at komme med kommentarer til Enghavernes lejekontrakt, som skal fornyes her til marts. Men vi har endnu ikke hørt fra kommunen.

Indbrud:

Vi har igen i år haft indbrud i haverne. Tyvene er kommet igennem hegnet ved den tidligere børnehave og har opbrudt 5 haveskure: nr. 11-12-15-16 og 26. Der blev stjålet 2 havefræsere. De berørte haveejere skal selv anmelde tyverierne. Vi vil opfodre til, at man i vinterhalvåret fjerner evt. mere værdifulde effekter fra haverne. Desuden er det nok også en god ide at fjerne petroleumslamper og gasflasker, som kan bruges til ildspåsættelse.

Adresse:

Haveforeningens adresse er Præstevangen 27. Det er godt at vide, hvis man får brug for en ambulance eller andre besøgende, som kører efter en gps, for selv om der står skilte med ”Kirkestien”, figurerer den ikke længere i de offentlige systemer. Vi laver et skilt til opslagstavlen med adressen.

Bondemanden med køerne over for Præstevangen.

Vi har fået navn og telefonnummer på den bondemand, som har køerne ude på Sundet. Han hedder Preben Storm, bor i Øster Hæsinge og har telefon 42 96 61 64. Vi regner med at skrive det på et opslag i kolonihaven, når der igen kommer køer på græs. Han overvejede selv at få lavet skilte udenfor, så andre forbipasserende også kunne komme i kontakt med ham, hvis der skulle være noget, som er unormalt.

Og så vil jeg bare her til sidst ønske jer en god havesæson og bede jer om at værne om den gode og fredelige stemning, så vi alle kan blive ved med at nyde livet i Præstevangen.

Haveselskabet Præstevangen

Generalforsamling

 

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30

i ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44

DAGSORDEN

 

1.      Valg af dirigent

 

2.      Formandens beretning

 

3.      Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2017

 

4.      Forslag om depositumforhøjelse (Se bilag 1)

 

5.      Forslag til små justeringer i vedtægterne (Se bilag 2)

 

6.      Indkomne forslag

(Forslag skal afleveres til Lene Sørensen, Grønnegade 16 eller pr. mail, senest 18. februar 2018)

 

7.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Lene Sørensen og Per Lau (Modtager genvalg)

(Henrik Bjerg Jensen, Poul Helge Pedersen og Jette Lyngdal er på valg i 2019)

 

8.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er:

Thyge Lyngdal (Modtager genvalg)

Ny skal vælges i stedet for Jørn Rasmussen

(Ny er på valg i 2019)

 

9.      Valg af 1 revisor

På valg er

Lene Thiesen (Modtager genvalg)

(Sabrina Stolz-Andersen er på valg i 2019)

 

10.  Valg af 1 revisorsuppleant
På valg er:

Lene Hansen (Modtager genvalg)

(Mette Jensen er på valg i 2019)
 

11.  Eventuelt

 

12.  Hyggeligt samvær med lidt godt at spise og drikke

Referat af generalforsamlingen i Haveselskabet Præstevangen den 20.2.2017

Alle fra bestyrelsen var til stede. Haverne 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 32 var repræsenterede. I alt 25 personer.

AD 1.

Valg af dirigent:

Søren (have 27) blev valgt til dirigent.

AD 2.

Formandens beretning: (Se denne)

Formand Benth bød velkommen til alle. To tidligere medlemmer, som begge døde af kræft, blev mindet. En særlig velkomst blev rettet til de nye medlemmer: Marianne Duedahl i have 29 og Elsebeth Hansen og Niels Bach i have 7.

To ledige haver (have 6 og have 24) skal ordnes før de kan lejes ud igen. Lejeren af have 24 skal bringe sin have i orden inden 1.5. Adressen på haverne er: Præstevangen 27. Vandingsreglerne blev repeteret. Man skal huske at aflåse lågerne, når man forlader haverne som den sidste. Ingen løsgående hunde i haverne. Der blev forespurgt om medlemmerne ønskede en container. Installering af el i haverne vil ligge på 70.000 til 100.000 kr. Man skal ikke kunne tjene på salg af sit hus/skur. Fælles arbejdsdage i 2017 bliver 17.6. og 23.9. Der vil blive åbnet for vandet ca. 1.4. Beretningen blev godkendt.

Efter beretningen blev det vedtaget at der bestilles en grencontainer til foråret. Der var flere, der meldte sig til at hjælpe med at gøre have 6 klar til udlejning. Foreningen vil leje en minigraver til formålet.

AD 3.

Forelæggelse af regnskab: (Se dette)

Der blev nævnt at indtægter og udgifter stort set svarede til forrige regnskabsår. Dog skal der fremover betales leje af lokale. Foreningen er overgået til en erhvervskonto med eget CVR-nummer. Brug af girokort koster penge, derfor udsendes opkrævning af kontingent nu pr. mail eller post. Ingen ændringer i kontingentet.

Regnskabet blev godkendt.

AD 4.

Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

AD 5-6-7-8

Valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Ingen ønskede genvalg. I stedet blev valgt: Jette Lyngdal, Poul Helge Pedersen og Henrik Bjerg Jensen (alle på valg i 2019)

Lene Sørensen og Per Lau modtog genvalg – (på valg 2018).

Bestyrelsessuppleant: Jørgen Rasmussen blev genvalgt (på valg i 2019), (Thyge Lyngdal er på valg i 2018)

Revisor: Sabrina Stolz-Andersen blev valgt (på valg i 2019), (Lene Thiesen på valg i 2018).

Revisorsuppleant: Ny for Jette Lyngdal blev Mette Jensen – (på valg i 2019). Ny for Sabina Stolz- Andersen blev Lene Hansen– (på valg 2018).

AD 9.

Eventuelt:

Under valg af bestyrelsesmedlemmer blev der nævnt, at der på dagsordenen skal oplyses, hvis man ikke ønsker genvalg. Desuden bør forsamlingen høres, om der er nogle, der gerne vil i bestyrelsen, inden man fremkommer med forslag til nye medlemmer, som er blevet spurgt inden mødet.

Aftenen sluttede med Lis`s lækre velsmurte madder, rødvin, øl og kaffe. Der var rosende kommentarer til Lis`s  beværtning.

Bestyrelsen konstituerede sig bagefter: Lene - formand, Jette - næstformand, Poul Helge - kasserer, Per– reparation af maskiner, Henrik – sekretær.

Det blev besluttet at holde et bestyrelsesmøde torsdag den 2. marts kl. 16 hos Per i Klostergade 31

Formandens beretning på Præstevangens generalforsamling                 mandag den 20. februar 2017

Velkommen til alle medlemmer, der er mødt op til den årlige generalforsamling. Jeg håber vi får en hyggelig aften. Vi har desværre mistet to gode medlemmer i årets løb. Både Inger Dahrup tidligere have 8 og Anne Monrad have 7 er døde af kræft. Jeg vil bede jer rejse jer og mindes de døde med et øjebliks stilhed.

Vi har fået to nye medlemmer, som vi vil byde særligt velkommen i aften. Det er Marianne Duedahl i have 29 og Elsebeth Hansen og Niels Bach i have 7. Vi håber, I bliver glade for at være medlemmer i vores haveforening.  Vi beder de gamle medlemmer om at tage godt imod jer og hjælpe jer til rette i foreningen.

Have 13 og 14, som tidligere var én have nr 14, er igen blevet slået sammen til have 14.

Vi har fra 1. januar to ubeboede haver, som skal gøres i orden, før de kan lejes ud igen. Det drejer sig om have 6 og have 24.

Have 6 blev forladt i 2008 i halvdårlig stand. Den har siden været lejet ud til 4 forskellige, som har troet, de kunne få skik på den. Men det har desværre ikke kunnet lykkes for nogen af dem.

Lejeren af have 24 overtog en meget fin have, som han nu har haft i 3 år, hvor han trods adskillige både mundtlige og skriftlige advarsler totalt har misligholdt lejemålet, så haven nu er et sammengroet vildnis. Bestyrelsen har mistet tålmodigheden og har opsagt medlemsskabet pr 31. december 2016. Vedkommende har dog fået lov til at komme i haven og fjerne sine planter, samtidig med at han bringer haven tilbage i oprindelig stand inden den 30.4. 2017. Lykkes dette ikke for ham, har han skrevet under på, at han vil betale Horne Haveservice for at færdiggøre arbejdet.

Haveforeningens adresse har altid været Kirkestien 1, men i år har kommunen trods vores protester givet os en ny adresse, som hedder Præstevangen 27. Det er godt at vide, hvis man får brug for en ambulance eller andre besøgende, som kører efter en gps, for selv om der står skilte med ”Kirkestien”, figurerer den ikke længere i de offentlige systemer.

Havelejen er for tiden 3,00 kr. pr m2. Depositum er for tiden 1.000 kr, og indmeldelsesgebyret er 200 kr.

 

Vi skal prøve at undgå unødvendige udgifter, så jeg vil lige repetere vandingsreglerne, som siger, at man skal være til stede i sin have, mens man vander. Man må altså ikke lade vandslangen ligge og vande have, mens man selv går andre steder hen. Vandingen skal selvfølgelig begrænses mest muligt, og den skal så vidt muligt foregå på tidspunkter, hvor fordampningen er mindst.

 

Bestyrelsen opfordrer til, at man bruger vandtønder til opsamling af regnvand, hvor det er praktisk muligt.

Vi kommer desværre ofte til ulåste låger om aftenen, når alle er gået hjem. Husk at låse, når I er den sidste i et område, så vi ikke ligefrem lukker uvedkommende med ondt i sinde ind i vores haver. I den forgangne sæson er flere fra bestyrelsen kommet til ulækre hundeefterladenskaber i deres haver og på stierne, så det er der nok andre, der også har været ude for. Ifølge vores vedtægter må der ikke være løse hunde på kolonihaveområdet, så jeg vil opfordre til, at man både holder egne og gæsters hunde i snor i fremtiden, og at man selvfølgelig selv samler op efter de medbragte hunde.

Lene Sørensen fra bestyrelsen passer stadig foreningens hjemmeside. Der kan man få oplysninger om livets gang i Præstevangen.

 

I foråret havde vi en fælles container til bortkørsel af grene. Det var en stor succes, og mange fik beskåret deres frugttræer. Bestyrelsen fornemmer, at der er et ønske om at få container engang imellem. Det kunne f eks være med to års mellemrum, som der var denne gang fra 2014 til 2016. Lad os høre, hvad medlemmerne synes.

Formanden blev på sidste generalforsamling bedt om at undersøge, hvad det ville koste at få indlagt el, og om vi eventuelt kunne få kommunen til at forsyne os med el. Kommunen vil ikke lægge el ind for os, men den skal give tilladelse, før vi eventuelt selv får det installeret. Formanden har undersøgt prisen på installation, og den ligger på 70.000 – 100.000 kr. Dertil kommer det løbende forbrug, så det er vist totalt urealistisk.

Det kan være svært for nogle af haveejerne at få dækket deres udgifter til havehuse ved salg, hvis de af den ene eller den anden grund må flytte fra haven, så bestyrelsen opfordrer til, at man ikke investerer mere, end man i værste fald kan tåle at miste.

Foreningens holdning er, at man ikke skal kunne tjene på salg af sine huse og skure, og at der skal være en vis afskrivning, som årene går. Beplantning og lignende inkluderes ikke ved prissættelsen af havehusene. Opsætning af bebyggelse, hegn eller lignende må kun foretages efter aftale med naboerne og efter indhentning af tilladelse fra bestyrelsen. Overholdes disse regler ikke, kan bestyrelsen foranledige det opsatte fjernet.

Den enkelte haveejer er ifølge vedtægterne forpligtet til at sørge for klipning af hækken udenom deres have – altså både inderside og yderside.

Vi plejer at have to fælles arbejdsdage i årets løb: 1 lørdag i forsommeren og 1 lørdag i eftersommeren. I år havde vi to gode arbejdsdage. De var hyggelige, velbesøgte og effektive. Der gik dog lidt kludder i kalenderen i forbindelse med efterårets arbejdsdag, som blev rykket i forhold til den annoncerede dato. Men vi fik da lavet det fornødne, og mange gav også et nap på andre tidspunkter.

I efteråret fik vi et læs grus til fælles afbenyttelse i haverne og på havegangene.

I den kommende sæson bliver havedagene afholdt lørdag den 17. juni og lørdag den 23. september. Arbejdsdagene er hyggelige og sociale, og de plejer at vare fra kl 9 til 12. Vi plejer at begynde dagen med kaffe, rundstykker og en lille en. Derefter fordeler formanden opgaverne i forhold til de fremmødtes evner og lyst. Vi arbejder hver især med vores tildelte job afbrudt af et par drikkepauser efter behov. Der er ikke mødepligt, men vi forventer, at der vil være stor opbakning til fællesskabet i årets løb. Noget af det, vi arbejder med, er fællesarealerne, dvs. fælleshuset med tilhørende hæk og grusareal.

Vi regner med at åbne for vandet ca 1. april, men det kommer an på vejrudsigten, for vores vandhaner er sarte overfor frost.

Og så vil jeg bare her til sidst ønske jer en god havesæson og bede jer om at værne om den gode og fredelige stemning, så vi alle kan blive ved med at nyde livet i Præstevangen.

 

         

Haveselskabet Præstevangen

Generalforsamling

 

Mandag den 20. februar 2017 kl. 19.30

i ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44

 

DAGSORDEN

      1.      Valg af dirigent

 2.      Formandens beretning

      3.      Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2016

      4.      Indkomne forslag

(Forslag skal afleveres til Benth Jensen, Havnegade 20A, 1.tv. senest 12. februar 2017)

      5.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Benth Jensen, Lis Valling og Karin Henrichsen

(Lene Sørensen og Per Lau er på valg i 2018)

6.      Valg af 1 bestyrelsessuppleant

På valg er:

Jørgen Rasmussen

(Thyge Lyngdal er på valg i 2018)

      7.      Valg af 1 revisor

På valg er

Poul Helge Pedersen

(Lene Thiesen er på valg i 2018)

8.      Valg af 1 revisorsuppleant
På valg er:

Jette Lyngdal

(Sabina Stoltz-Andersen er på valg i 2018)

9.      Eventuelt

10.  Hyggeligt samvær med lidt godt at spise og drikke

 

Haveselskabet ”PRÆSTEVANGEN” - Regnskab 2016

 

INDTÆGTER

Haveleje 2016

Indskud

Overført depositum

Renter

 

24.309,00 kr.

400,00 kr.

2.400,00 kr.

198,62 kr.

Indtægter i alt

27.307,62 kr.

 

 

UDGIFTER

Haveleje til Faaborg Kommune

Vandafgift til Faaborg Kommune

Generalforsamling

Generalforsamling 2017. Leje af lokale

Bestyrelsesmøder

To fælles arbejdsdage

Kontorudgifter

Hjemmeside

Forsikring af bankkonto

Leje af hækkeklipper. 2 gange

Bankgebyrer

FI-kort. Ordningen opsagt og beløbet tilbageført i januar 2017

Reparation af fælleshus, brønddæksel og vandhaner

Container til grene

1 Læs grus

 

2.780,00 kr.

   6.038,15 kr.

1.182,50 kr.

750,00 kr.

45,25 kr.

1.314,65 kr.

407,00 kr.

930,00 kr.

590,42 kr.

497,50 kr.

25,00 kr.

60,00 kr.

580,80 kr.

1.126,25 kr.

1.350,00 kr.

Udgifter i alt

17.677,52 kr.

 

 

KAPITAL

Kassebeholdning

I Sparekassen

Beholdning

÷ Skyldigt depositum

 

2.443,50 kr.

95.076,04 kr.

97.519,54 kr.

16.800,00 kr.

Formue

80.719,54 kr.

 

 

DEPOSITUM

Depositum 1. januar 2016

 ÷ Depositum år 2016

 

18.500,00 kr.

1.700 kr.

Depositum 1. januar 2016

16.800,00 kr.

 

 

RESULTAT ÅR 2014

Indtægter

Udgifter

 

27.307,62 kr.

17.667,52 kr.

Overskud

9.630,10 kr.

 

Faaborg, den 10. januar 2017.  Karin Henrichsen, kasserer

 

                                     

 

  

Haveselskabet Præstevangen

Generalforsamling

Mandag den 22. februar 2016 kl. 19.30

I ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2015

 4. Indkomne forslag

   (Forslag skal afleveres til Benth Jensen, Havnegade 20A, 1.tv. senest 15. februar 2016)

 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Søren Kristiansen og Lene Sørensen

(Benth Jensen, Lis Valling og Karin Henrichsen er på valg i 2017)

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

  På valg er:

  Hans Peter Jensen, som ikke længere er medlem, hvorfor der skal vælges en ny suppleant

(Per Lau er på valg i 2017)

 1. Valg af 1 revisor

  På valg er

  Lene Thiesen

  (Poul Helge Pedersen er på valg i 2017)

 2. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er:

  Thyge Lyngdal
  (Jørgen Rasmussen er på valg i 2017)

 3. Eventuelt

 4. Hyggeligt samvær med lidt godt at spise og drikke

Formandens beretning på Præstevangens generalforsamling mandag den 22. februar 2016

Velkommen til alle medlemmer, der er mødt op til generalforsamling. Jeg håber vi får en hyggelig aften. Vi har haft et usædvanligt stort frafald af medlemmer i år – på grund af alder, sygdom eller flytning. Vi har i stedet fået fem nye, gode medlemmer, som vi byder særligt velkommen i aften. Vi vil bede jer rejse jer efterhånden, som I bliver nævnt, så vi alle kan lære jer at kende. Det er:

Bente og Knud Pedersen i have 5, Ulla og Henrik Bjerg Jensen i have 11, Kristine Lykke i have 16, Tenna Sørensen i have 29, Knud Erik Pedersen i have 31

Vi håber, at I bliver glade for at være medlemmer i vores haveforening.

Vi er en lille haveforening med kun 32 haver. Foreningens areal er på 8.116 m2, hvoraf de 7.835 m2 er i brug til haver, mens resten bruges til fællesareal.

Havelejen er for tiden 3,00 kr. pr m2. Depositum er for tiden 1.000 kr, og indmeldelseesgebyret er 200 kr.

Forbrug af vand i året, der er gået er 184 m3.  Vandforbruget var til sammenligning i 2014 på 317 m3. Det er et fald i forbruget, som måske blandt andet skyldes den våde sommer. En anden årsag er, at vi forrige sommer havde brud på en vandledning. Denne utæthed har sandsynligvis været medvirkende årsag til det øgede vandforbrug i sidste regnskabsår. Bestyrelsen besluttede derfor sidste år, at forbruget for fremtiden skulle tjekkes og noteres hver fjortende dag. Der har ikke været nogen problemer siden, så vi håber, det var et enkeltstående uheld, men for en sikkerheds skyld fortsætter vi med en løbende kontrol.

Vi skal prøve at undgå unødvendige udgifter, så jeg vil lige komme ind på vandingsreglerne, især fordi der nu er kommet en del nye medlemmer til. Reglerne siger, at man skal være til stede i sin have, mens man vander. Man må altså ikke lade vandslangen ligge og vande have, mens man selv går andre steder hen. Vandingen skal selvfølgelig begrænses mest muligt, og den skal så vidt muligt foregå på tidspunkter, hvor fordampningen er mindst.

Bestyrelsen opfordrer til, at man bruger vandtønder til opsamling af regnvand, hvor det er praktisk muligt.

Lene Sørensen fra bestyrelsen har lavet en flot hjemmeside til foreningen, og hun passer den løbende. For at komme ind på siden skal man logge ind på www.præstevangen.dk

Der kan man få oplysninger om livets gang i Præstevangen.

I foråret 2014 havde vi en fælles container til bortkørsel af grene. Det var en stor succes, og mange fik beskåret deres frugttræer. Bestyrelsen synes, vi skal drøfte, om der er behov for en lignende ordning her i foråret eller måske først til næste forår, så vi kan få beskåret flere frugttræer og fjernet de sidste ulovlige træer og kørt de store stammer og grene bort. Vi vil også gerne have tilkendegivelser af, om der er ønske om at få et læs grus til fornyelse på stierne og i haverne i forbindelse med den første fælles havearbejdsdag.

Det kan være svært for nogle af haveejerne at få dækket deres udgifter ved salg, hvis de af den ene eller den anden grund må flytte fra haven, så bestyrelsen opfordrer til, at man ikke investerer mere, end man i værste fald kan tåle at miste.

Foreningens holdning er, at man ikke skal kunne tjene på salg af sine huse og skure, og at der skal være en vis afskrivning, som årene går. Beplantning og lignende inkluderes ikke ved prissættelsen af havehusene. Opsætning af bebyggelse, hegn eller lignende må kun foretages efter aftale med naboerne og efter indhentning af tilladelse fra bestyrelsen. Overholdes disse regler ikke, kan bestyrelsen foranledige det opsatte fjernet.

Den enkelte haveejer er ifølge vedtægterne forpligtet til at sørge for klipning af hækken udenom deres have – altså både inderside og yderside.

 Vi plejer at have to fælles arbejdsdage i årets løb: 1 lørdag i forsommeren og 1 lørdag i eftersommeren. I år havde vi to gode arbejdsdage, som var hyggelige, velbesøgte og effektive. Ved den ene fællesdag klippede vi blandt andet den fælles hæk ved indgangen ned til en bedre højde.

I den kommende sæson bliver havedagene afholdt lørdag den 18. juni og lørdag den 24. september. Arbejdsdagene er hyggelige og sociale, og de plejer at vare fra kl 9 til 12. Vi plejer at begynde dagen med kaffe, rundstykker og en lille en. Derefter fordeler formanden opgaverne i forhold til de fremmødtes evner og lyst. Vi arbejder hver især med vores tildelte job afbrudt af et par drikkepauser efter behov. Der er ikke mødepligt, men vi forventer, at der vil være stor opbakning til fællesskabet i årets løb. Noget af det, vi arbejder med, er fællesarealerne. Dvs. fælleshuset med tilhørende hæk og grusareal.

I årets løb har vi desværre haft to indbrud i haveforeningen, nemlig et i maj, hvor vi fik smadret yderlågen og døren til fælleshuset, og et i juni måned, hvor 4 haver fik uvelkomment besøg.

Vi regner med at åbne for vandet ca 1.4, men det kommer an på vejrudsigten, for vores vandhaner er sarte overfor frost.

Og så vil jeg bare her til sidst ønske jer en god havesæson og bede jer om at værne om den gode og fredelige stemning, så vi alle kan blive ved med at nyde livet i Præstevangen.

Haveselskabet ”PRÆSTEVANGEN” - Regnskab 2015

INDTÆGTER

Haveleje 2015

Indskud

Overført depositum

Renter

 

23.709,00 kr.

1.200,00 kr.

400,00 kr.

224,46 kr.

Indtægter i alt

25.533,46 kr.

 

 

UDGIFTER

Haveleje til Faaborg Kommune

Vandafgift til Faaborg Kommune

Generalforsamling

To fælles arbejdsdage

Kontorudgifter

Hjemmeside

Plæneklipper (reparation)

Benzin

Leje af hækkeklipper. 2 gange

Bankgebyrer

Salt til sneglebekæmpelse

Reparation af låge og fælleshus efter indbrud

 

2.780,88 kr.

   3.571,97 kr.

933,00 kr.

1.135,50 kr.

64,00 kr.

930,00 kr.

1.071,00 kr.

377,41 kr.

905,00 kr.

16,00 kr.

134,85 kr.

2.538,95 kr.

Udgifter i alt

14.458,56 kr.

 

 

KAPITAL

Kassebeholdning

I Sparekassen

Beholdning

÷ Skyldigt depositum

 

1.240,50 kr.

88.348,94 kr.

89.589,44 kr.

18.500,00 kr.

Formue

71.089,44 kr.

 

 

DEPOSITUM

Depositum 1. januar 2015

Depositum år 2013

 

14.300,00 kr.

4.200,00 kr.

Depositum 1. januar 2016

18.500,00 kr.

 

 

RESULTAT ÅR 2014

Indtægter

Udgifter

 

25.533,46 kr.

14.458,56 kr.

Overskud

11.074,90 kr.

Faaborg, den 3. januar 2016

Karin Henrichsen Kasserer

Referat af generalforsamlingen i Haveselskabet Præstevangen den 22.2.2016

 

Alle fra bestyrelsen var til stede. Haverne 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 32 var repræsenterede. I alt 25 personer.

AD 1.

Valg af dirigent:

Søren (have 27) blev valgt til dirigent.

AD 2.

Formandens beretning: (Se denne)

Formand Benth bød velkommen til alle. En særlig velkomst blev rettet til de nye medlemmer: Bente og Knud Pedersen i have 5, Ulla og Henrik Bjerg Jensen i have 11, Kristine Lykke i have 16, Tenna Sørensen i have 29 og Knud Erik Pedersen i have 31.

Vandingsreglerne blev repeteret, og der blev nævnt at forbruget fremover vil blive tjekket hver 14. dag, da der forrige år blev konstateret et brud på en vandledning. Der blev forespurgt om medlemmerne ønskede en container til grenaffald og evt. et læs grus til stierne. Desuden blev der nævnt, at der har været indbrud i 4 huse i maj og juni måned, hvor bl.a. yderlågen og døren til fælleshuset blev ødelagt. Der vil blive åbnet for vandet ca. 1.4. Fælles arbejdsdage i 2016 bliver 18.6. og 24.9. Beretningen blev godkendt.

Efter beretningen blev det vedtaget at der bestilles en grencontainer en week-end i marts måned og et læs grus til førstkommende arbejdsdag.

AD 3.

Forelæggelse af regnskab: (Se dette)

Der blev nævnt at indtægter og udgifter stort set svarede til forrige regnskabsår. Dog var der dette år udgifter til reparation af yderlåge og døren til redskabsrummet. Overskuddet blev en smule mindre end sidste år. Der er en relativ stor formue, som står som sikkerhed, hvis et vandrør eller andet går i stykker.

Regnskabet blev godkendt.

AD 4.

Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

AD 5-6-7-8

Valg:

Bestyrelsesmedlemmer: I stedet for Søren Kristiansen, som ikke genopstillede, blev Per Lau valgt – (på valg 2018). Lene Sørensen modtog genvalg – (på valg 2018). (Benth Jensen, Lis Valling og Karin Henrichsen er på valg i 2017)

Bestyrelsessuppleant: Ny suppleant blev Thyge Lyngdal – (på valg i 2018), ny suppleant for Per Lau blev Jørgen Rasmussen – (på valg i 2017).

Revisor: Lene Thiesen blev genvalgt – (på valg i 2018).

Revisorsuppleant: Ny for Thyge Lyngdal blev Sabina Stoltz-Andersen – (på valg i 2018). Ny for Jørgen Rasmussen blev Jette Lyngdal – (på valg 2017).

AD 9.

Eventuelt:

Vibeke Hoppe satte spørgsmålstegn ved, at der med årenes løb sker en vis afskrivning på husenes værdi, selv om der løbende sker forbedringer af disse.

Grethe Thrane foreslog et eventuelt køb af en generator til fælles brug. Man mente dog ikke, at man skulle investere i flere fælles ting.

Jørgen Rasmussen luftede tanken om, at man i stedet kunne få lagt strøm ind ved at opsætte en hovedmåler, og så kunne folk selv investere i en bimåler, hvis man ønskede det. Det kunne eventuelt ske i forbindelse med en total udskiftning af vandrørssystemet.

Aftenen sluttede med Lis`s lækre velsmurte madder, rødvin, øl og kaffe. Der var rosende kommentarer til Lis`s  beværtning.

Bestyrelsen konstituerede sig bagefter: Benth - formand, Lis - næstformand, Karin - kasserer,

Per– reparation af maskiner, Lene – sekretær.

Det blev besluttet at bestille en container til grenaffald fra fredag den 18.3. til søndag den 20.3. (Benth bestiller den).

Der bliver sat opslag herom på huset og ved de tre låger + på hjemmesiden. (Lene)

Benth vil hos Kommunen undersøge, om der eventuelt kan føres el til Kirkestien/Præstevangen.

                                                                            LS

Haveselskabet Præstevangen

Generalforsamling

Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.30

I ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44

DAGSORDEN

 

 1.  Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2014

 4. Indkomne forslag

   (Forslag skal afleveres til Benth Jensen, Havnegade 20A, 1.tv. senest 16. februar 2013)

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

     På valg er:

     Benth Jensen, Lis Valling og Karin Henrichsen

     (Søren Kristiansen og Lene Sørensen er på valg i 2016

6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

     På valg er:

     Per Lau      (Hans Peter Jensen er på valg i 2016)

7. Valg af en revisor

     På valg er

     Poul Helge Pedersen   (Lene Thiesen er på valg i 2016)

8. Valg af 1 revisorsuppleant

     På valg er:

     Jørgen Rasmussen (Thyge Lyngdal er på valg i 2016)

9. Eventuelt

 

Haveselskabet ”PRÆSTEVANGEN” - Regnskab 2014

INDTÆGTER

Haveleje 2014

Indskud

Overført depositum

Renter

 

23.709,00 kr.

200,00 kr.

500,00 kr.

193,35 kr.

Indtægter i alt

24.602,35 kr.

 

 

UDGIFTER

Haveleje til Faaborg Kommune

Vandafgift til Faaborg Kommune

Generalforsamling

Bestyrelsesmøder

En fælles arbejdsdag

Kontorudgifter

Hjemmeside

Plæneklipper (reparation)

Benzin

Leje af hækkeklipper. 2 gange

Bankgebyrer

Container til fjernelse af grene

Salt til sneglebekæmpelse

Reparation af taget på fælleshuset

Reparation af vandledning

 

2.639,48 kr.

4.389,84 kr.

1.183,00 kr.

91,50 kr.

460,50 kr.

99,50 kr.

930,00 kr.

160,00 kr.

337,50 kr.

524,07 kr.

13,00 kr.

1.130,00 kr.

163,00 kr.

227,85 kr.

1.117,75 kr.

Udgifter i alt

13.466,99 kr.

 

 

KAPITAL

Kassebeholdning

I Sparekassen

Beholdning

÷ Skyldigt depositum

 

684,00 kr.

73.630,54 kr.

74.314,54 kr.

14.300,00 kr.

Formue

60.014,54 kr.

 

 

DEPOSITUM

Depositum 1. januar 2014

Depositum år 2013

 

14.200,00 kr.

100,00 kr.

Depositum 1. januar 2014

14.300,00 kr.

 

 

RESULTAT ÅR 2014

Indtægter

Udgifter

 

24.602,35 kr.

13.466,99 kr.

Overskud

11.135,36 kr.

Faaborg, den 3. januar 2015

Karin Henrichsen

Kasserer

Formandens beretning på Præstevangens generalforsamling mandag den 23. februar 2015

Velkommen til alle medlemmer, der er mødt op til generalforsamling. Jeg håber vi får en hyggelig aften. En særlig velkomst til vores nye medlem Sabina Stoltz-Andersen, som har overtaget have 9.

Vi er en lille haveforening med kun 32 haver.

Foreningens areal er på 8.116 m2, hvoraf de 7.835 m2 er i brug til haver, mens resten bruges til fællesareal.

Havelejen er for tiden 3,00 kr. pr m2

Depositum er for tiden 1.000 kr og indmeldelseesgebyret er 200 kr.

Forbrug af vand i året, der er gået er 317 m3.  Vandforbruget var til sammenligning i 2013 199 m2. Det er en alvorlig stigning i forbruget. Vi havde i sommer brud på en vandledning, og denne utæthed har sandsynligvis været medvirkende årsag til det øgede vandforbrug. Bestyrelsen har derfor besluttet, at forbruget for fremtiden skal tjekkes og noteres hver fjortende dag. Vi håber, det var et enkeltstående uheld, men for en sikkerheds skyld har vi iværksat denne løbende kontrol.

Vi skal prøve at undgå unødvendige udgifter, så jeg vil lige komme ind på vandingsreglerne, selv om mange af jer har hørt det mange gange før. Reglerne siger, at man skal være til stede i sin have, mens man vander. Man må altså ikke lade vandslangen ligge og vande have, mens man selv går andre steder hen. Vandingen skal selvfølgelig begrænses mest muligt, og den skal så vidt muligt foregå på tidspunkter, hvor fordampningen er mindst.

Bestyrelsen opfordrer til, at man bruger vandtønder til opsamling af regnvand, hvor det er praktisk muligt.

Endnu engang vil jeg nævne, at Lene Sørensen fra bestyrelsen har fået lavet en flot hjemmeside til foreningen. For at komme ind på siden skal man logge ind på www.præstevangen.dk

Der kan man få oplysninger om:

Foreningen: Bestyrelsesmedlemmer, vedtægter, generalforsamling og historie

Haverne: Kort, priser og byggeregler

Fællesdage: Fælles arbejdsdage + billeder herfra

Galleri: Billeder fra haverne + links til nyttige hjemmesider.

Kontakter: Kontakter til formand og kasserer

I foråret havde vi en fælles container til bortkørsel af grene. Det var en stor succes, og mange fik beskåret deres frugttræer.

Jeg vil også lige minde haveejerne om, at man ikke må plante andre træer end frugttræer i kolonihaven.

Det kan være svært for nogle af haveejerne at få dækket deres udgifter ved salg, hvis de af den ene eller den anden grund må flytte fra haven.

Foreningens holdning er, at man ikke skal kunne tjene på salg af sine huse og skure, og at der skal være en vis afskrivning, som årene går. Det er ikke meningen, at man inkluderer beplantning mv ved prissættelsen af havehusene. Opsætning af bebyggelse, hegn eller lignende må kun foretages efter aftale med naboerne og efter indhentning af tilladelse fra bestyrelsen. Overholdes disse regler ikke, kan bestyrelsen foranledige det opsatte fjernet.

Den enkelte haveejer er ifølge vedtægterne forpligtet til at sørge for klipning af hækken udenom deres have. Bestyrelsen har i sommer modtaget en underskriftsindsamling med ønske om, at foreningen skulle betale et havefirma for at foretage denne klipning. Bestyrelsen har indhentet tilbud på en sådan klipning. Det ville blive en voldsom udgift på 23.500,00 kr, så det er bestyrelsens holdning, at vi ikke skal ændre på vedtægterne, og at vi fortsat skal leje hækkeklippere to gange om året, og at vi på fællesdagene skal prøve at hjælpe hinanden, hvor problemerne er størst. Men vi vil gerne have en drøftelse af problemet her i aften på generalforsamlingen.

Vi plejer at have 2 arbejdsdage i årets løb: 1 lørdag i forsommeren og 1 lørdag i eftersommeren. I år havde vi en god arbejdsdag lørdag den 14. juni. Arbejdsdagen den 13. september blev aflyst, fordi der var for mange afbud, og fordi der ikke var ret meget arbejde, der skulle laves. Medlemmer af bestyrelsen påtog sig at udføre dette arbejde.

I den kommende sæson bliver havedagene afholdt den 13. juni og den 12. september. Arbejdsdagene er hyggelige og sociale, og de plejer at vare fra kl 9 til 12, alle kan værer med, for man behøver ikke at være særlig stærk eller dygtig for at deltage - der er plads til alle. Vi plejer at begynde dagen med kaffe, rundstykker og en lille en. Derefter fordeler formanden opgaverne i forhold til de fremmødtes evner og lyst. Vi arbejder hver især med vores tildelte job, men dog med et par pauser indimellem, hvor snakken går og planter byttes. Der er ikke mødepligt, men jeg forventer, at der vil værre stor opbakning til fællesskabet i årets løb. Noget af det, vi arbejder med, er fællesarealerne. Dvs. fælleshuset med tilhørende hæk og grusareal.

I december havde vi desværre indbrud i tre af havehusene. Det er ubehageligt, at sådan noget sker. Der er desværre kommet et stort hul i hækken bagved have 22, hvor igennem man uhindret har adgang til haveforeningen. Bestyrelsen vil prøve at sørge for at få spærret denne adgang.

Vi regner med at åbne for vandet ca 1.4, men det kommer an på vejrudsigten, for vores vandhaner er sarte overfor frost.

Og så vil jeg bare her til sidst ønske jer en god havesæson og bede jer om at værne om den gode og fredelige stemning, så vi alle kan blive ved med at nyde livet i Præstevangen.  

Referat af generalforsamlingen i Haveselskabet Præstevangen den 23.2.2015

Alle fra bestyrelsen var til stede. Haverne 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32 var repræsenterede. I alt 23 personer.

AD 1.

Valg af dirigent: Søren (have 27) blev valgt til dirigent.

AD 2.

Formandens beretning: (Se denne)

Formand Benth bød velkommen til alle. En særlig velkomst blev rettet til de nye medlemmer: Sabina Stoltz-Andersen have 9 og Edel Hansen have 29.

Der blev bl.a. nævnt den voldsomme stigning i forbrug af vand pga. af brud på vandledningen i sommers, og at forbruget fremover vil blive tjekket hver 14. dag. Desuden blev der nævnt, at der har været indbrud i et par huse i december måned. Der vil blive åbnet for vandet ca. 1.4.

Fælles arbejdsdage i 2015 bliver 13.6. og 12.9.

Ingen kommentarer til beretningen.

AD 3.

Forelæggelse af regnskab: (Se dette)

Der blev nævnt at indtægter og udgifter stort set svarede til forrige regnskabsår. Dog var der dette år udgifter til container og reparation af vandledning.

Der blev forespurgt om den relativt store formue ikke kunne resultere i nedsættelse af prisen på haveleje. Men bestyrelsen påpegede nødvendigheden af at have en rimelig stor formue stående, da der meget nemt kunne komme yderligere reparationer på vandledningerne.

Regnskabet blev godkendt.

AD 4.

Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

AD 5-6-7-8

Valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Benth Jensen, Lis Valling og Karin Henrichsen modtog genvalg.

Bestyrelsessuppleant: Per Lau blev genvalgt.

Revisor: Poul Helge Pedersen blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Jørgen Rasmussen blev genvalgt.

AD 9.

Eventuelt:

Der blev talt om hækklipning/nedskæring. Flere mente, at det var nødvendigt at nedskære hækkene med års mellemrum, men at det nok ville være for dyrt at benytte sig af professionel hjælp. Det blev påpeget, at i så fald kom alle (også dem uden hæk) til at betale. Der blev nævnt, at man som førhen kunne hjælpe hinanden med nedskæring/klipning af hækkene på de to fælles arbejdsdage om året, og at der så var mulighed for at komme af med grenaffaldet ved hjælp af container eller trailer.

I tilfælde af nyt vandudslip blev der også nævnt, at man var villig til at hjælpe med gravning, hvis der skulle nedlægges nye vandledninger. Men for at konstatere, hvor der er hul på en ledning, må der nok professionel hjælp til. I egen have skal man selv betale, hvis et vandrør går i stykker. Man blev opfordret til at være opmærksom på vandudslip.

Aftenen sluttede med Lis`s lækre velsmurte madder, rødvin, øl og kaffe.Bestyrelsen konstituerede sig bagefter: Benth - formand, Lis - næstformand, Karin - kasserer, Søren – reparation af maskiner, Lene – sekretær.                                                                           LS

 

Haveselskabet Præstevangen
Generalforsamling
 
Mandag den 24. februar 2014 kl. 19.30
I ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44
 
 
Dagsorden
 
1) Valg af dirigent
 
2) Formandens beretning
 
3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2013
 
4) Indkomne forslag (skal afleveres til Benth Jensen, Havnegade 20A, 1.tv. senest 17. februar 2013)
 
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Søren Kristiansen og Lene Sørensen
(Benth Jensen, Lis Valling og Karin Henrichsen er på valg i 2015)

6) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Hans Peter Jensen er på valg
1 ekstra suppleant for 1 år i stedet for Lene Sørensen
 
7) Valg af 1 revisor
På valg er
Lene Thiesen
(Poul Helge Pedersener på valg i 2015
 
8) Valg af 1 revisor-suppleant
Nyvalg
(Jørgen Rasmussen er på valg i 2015)
 
9) Eventuelt
 
 
OBS: Haveleje skal betales senest 31. januar på vedlagte indbetalingskort
 
Haveselskabet ”PRÆSTEVANGEN” - Regnskab 2013
 
INDTÆGTER
Haveleje 2013
Indskud
Overført depositum
Renter
 
23.709,00 kr.
600,00 kr.
1.300,00 kr.
161,48 kr.
Indtægter i alt
25.770,48 kr.
 
 
UDGIFTER
Haveleje til Faaborg Kommune
Vandafgift til Faaborg Kommune
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
To fælles arbejdsdage
Kontorudgifter
Hjemmeside
Skilte til lågerne
Plæneklipper (reparation)
Benzin
Leje af hækkeklipper. 2 gange
Bårebuket
Bankgebyrer
 
2.737,81 kr.
4.106,76 kr.
1.328,00 kr.
149,00 kr.
963,00 kr.
133,00 kr.
885,00 kr.
812,00 kr.
1.047,00 kr.
305,97 kr.
558,76 kr.
110,00 kr.
7,00 kr.
Udgifter i alt
13.143,30 kr.
 
 
KAPITAL
Kassebeholdning
I Sparekassen
Beholdning
÷ Skyldigt depositum
 
1.793,50 kr.
61.285,68 kr.
63.079,18 kr.
14.200,00 kr.
Formue
48.879,18 kr.
 
 
DEPOSITUM
Depositum 1. januar 2013
Depositum år 2013
 
12.900,00 kr.
1.300,00 kr.
Depositum 1. januar 2014
14.200,00 kr.
 
 
RESULTAT ÅR 2013
Indtægter
Udgifter
 
25.770,48 kr.
13.143,30 kr.
Overskud
12.627,18 kr.
 
Faaborg, den 3. januar 2014
 
 
Karin Henrichsen
Kasserer
 

Formandens beretning på Præstevangens generalforsamling den 24.2.2014

 

Velkommen til alle medlemmerne til generalforsamling og en hyggelig aften.

I årets løb er et medlem desværre afgået ved døden. Vagner Grysbæk fra have 33. Jeg vil bede jer om at rejse jer og mindes ham med 1 minuts stilhed.

En særlig velkomst til nye medlemmer. Jette og Thyge Lyngdal i have 5, Ringgårdens Børnehave ved Vibeke Snedevind i have 33 og Bruno MacDonald i have 24,

Vi beder de gamle medlemmer om at tage godt imod de nye medlemmer.

Vi er en lille haveforening med kun 32 haver. Foreningens areal er på 8.116 m2, hvoraf de 7.835 m2 er i brug til haverne, mens resten bruges til fællesareal, bålpladsen har vi ikke længere, pladsen er lagt ind under have nr. 33, som bebos af Ringgårdens Børnehave (Vibeke Snedevind)

Havelejen er for tiden 3,00 kr. pr m

Depositum er for tiden 1.000 kr.

Forbrug af vand var i året, der er gået 199 m3, og vandforbruget var til sammenligning i 2012 186 m3

.Lene Sørensen fra bestyrelsen har fået lavet en flot hjemmeside til foreningen.For at komme ind på siden skal vi logge ind som WWW.præstevangen.dk

Der kan vi få oplysninger om:

Foreningen: Bestyrelsesmedlemmer, vedtægter, generalforsamling og historie.

Haverne     : Kort, priser og byggeregler

Fællesdage : Fælles arbejdsdage + billeder herfra.

Galleri        : Billeder fra haverne + links til nyttige hjemmesider.

Kontakter   : Kontakter til formand og kasserer

Vi i bestyrelsen siger tak for det store arbejde med at få hjemmesiden på plads.

 

Nu, vi er ved det med de udgifter, som vi skal prøve at undgå, vil jeg lige komme ind på vandingsreglerne, selv om mange af jer har hørt det flere gange før. Reglerne siger, at man skal være til stede i sin have, mens man vander, og at man skal begrænse vandingen mest muligt. Og at man opfordres til at bruge vandtønder, hvor det naturligt kan lade sig gøre.

En påmindelse til haveejerne om, at man ikke må plante andre træer end frugttræer i kolonihaverne. Der er desværre alligevel nogen, som har ladet sig friste til at plante træer. Sådanne træer har det med at vokse sig store, og vi beder jer, der har dem i jeres haver, om at fjerne dem snarest.

Vi har stadig folk stående på ansøgerlisten til at få en have i vores forening, men den er ikke så lang, som den var for nogle år siden.

 Der kan være en risiko for, at kommunen opsiger vores lejemål med et vist varsel, selv om vi har status som varigt kolonihaveområde. Det kan også være svært at få dækket sine udgifter ved salg, hvis man af den ene eller anden grund må fraflytte haven.

Foreningens holdning er, at man ikke skal kunne tjene på salg af sine huse og skure, og at der skal være en vis afskrivning, som årene går.

Bestyrelsen prøver at hjælpe medlemmerne til at få en rimelig pris for deres huse.

Men hvis den, som får tildelt haven, ikke vil betale den forlangte pris, kan det ende med, at man enten må fjerne sine ejendele fra haven til overtagelsesdagen eller sælge til den budte pris.

Så derfor opfordrer vi jer til ikke at investere mere i skure og huse, end I kan tåle at miste, hvis uheldet er ude.

Vi plejer at have 2 arbejdsdage i årets løb: 1 lørdag i forsommeren og 1 lørdag i eftersommeren. I år havde vi to gode arbejdsdage den 15. juni og 14. september. Tak til alle de mange, som fandt tid til at komme og give et nap med.

I den kommende sæson bliver havedagene afholdt den 14. juni og den 13. september.

Arbejdsdagene er hyggelige og sociale, og de plejer at vare fra kl. 9 til kl. 12, Alle kan være med, for man behøver ikke at være særlig stærk eller dygtig for at deltage – der er plads til alle. Vi plejer at begynde dagen med kaffe, rundstykker og en lille en.

Derefter fordeler formanden opgaverne i forhold til de fremmødtes evner og lyst. Vi arbejder hver især med vores tildelte job, men holder dog et par pauser ind imellem, hvor snakken går og planter byttes. Der er ikke mødepligt, men det forventes, at alle yder noget til fællesskabet i årets løb. Noget af det, vi arbejder med, er fællesarealerne. Dvs. fælleshuset med tilhørende hæk og grusareal.

Vi har nu to forskellige nøgler at gå rundt med. Husk for øvrigt, at nøglen til fælleshuset skal drejes to gange, både når der åbnes og lukkes. Husk at låse de ydre havelåger, når I er de sidste i jeres del af haven, som går hjem.

Sidste sommer, hvor det var meget vådt, købte vi noget tøsalt til at lægge ud mod Sundet til værn mod invasionen af dræbersnegle. Salt er skadeligt for jord og planter, så vi er glade for, at denne sommer har været så tør og solrig, at det ikke har været nødvendigt. Skulle vi få brug for salt igen, er det vigtigt at huske, at det aldrig må lægges på den side, der vender ind mod hækken. Vær på udkig efter dræbersnegle i foråret, før de når at formere sig for meget.

Der har i dette efterår været nogle meget voldsomme storme, som har ødelagt nogle drivhuse rundt omkring i haverne.

Vi regner med at åbne for vandet ca. 1.4., men det kommer an på vejrudsigten, for vores vandhaner er sarte overfor frost.

Og så vil jeg bare her til sidst ønske jer en god havesæson og bede jer alle sammen om at værne om den gode og fredelige stemning, så vi alle kan blive ved med at nyde livet i Præstevangen.

 

Referat af generalforsamlingen i Haveselskabet Præstevangen den 24.2.2014

Alle fra bestyrelsen var til stede. Haverne 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32 var repræsenterede. I alt 26 personer.

 

AD 1.

Søren (have 27) blev valgt til dirigent.

 

AD 2.

Formand Benth bød velkommen til alle. En særlig velkomst blev rettet til de nye medlemmer: Jette og Thyge Lyngdal i have 5, Bruno MacDonald i have 24 og Ringgårdens Børnehave ved Vibeke Snedevind i have 33.

Vi mindedes Vagner Grysbæk fra have 33, som døde i det forgangne år, med 1 minuts stilhed.

Bålpladsen er lagt ind under have 33, som bebos af Ringgårdens Børnehave.

Foreningen har fået lavet en hjemmeside: www.præstevangen.dk

Regler for vand og vanding blev repeteret. Der bliver åbnet for vandet ca. 1. april.

Kun frugttræer må plantes, alle andre typer træer skal fjernes.

Fælles arbejdsdage i 2014 bliver 14.6. og 13.9.

 

AD 3.

Regnskabet blev godkendt.

 

AD 4. Et indkommet forslag fra Vibeke, som gik ud på at få opstillet en container til stammer og grene i marts måned. Prisen for denne var blevet beregnet til 1200-1500 kr.

Efter debat om behandlingen af haveaffald, blev Vibekes forslag sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev godkendt. Containeren opstilles 29.-30. marts.

Medlemmerne orienteres på e-mail og ved opslag vedrørende brugen af denne.

Per Lau vil stille en trailer til rådighed på den fælles arbejdsdag til bortskaffelse af hækaffald m.m.

 

AD 5-6-7-8

Bestyrelsesmedlemmer: Søren Kristiansen og Lene Sørensen modtog genvalg.

Bestyrelsessuppleanter: Hans Peter Jensen modtog genvalg. Per Lau blev valgt som ekstra bestyrelsessuppleant for 1 år.

Revisor: Lene Thiesen blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Thyge Lyngdal blev nyvalgt.

 

AD 9.

Der blev klaget over hundes efterladenskaber. Bestyrelsen har forsøgt at få Kommunen til at sætte en

.affaldsspand op til brugte hundeposer.

 

Aftenen sluttede med Lis`s lækre velsmurte madder, rødvin, øl og kaffe.

Bestyrelsen konstituerede sig bagefter: Benth - formand, Lis - næstformand, Karin - kasserer,

Søren – reparation af maskiner, Lene – sekretær.                                                                           LS

 
 
 
 
Haveselskabet Præstevangen
Generalforsamling
 
Mandag den 25. februar 2013 kl. 19.30
I ”Det gamle Bibliotek”, Grønnegade 44
 
 
Dagsorden
 
1) Valg af dirigent
 
2) Formandens beretning
 
3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2012
 
4) Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedlægges)
 
4) Indkomne forslag (skal afleveres til Benth Jensen, Havnegade 20A, 1.tv. senest 17. februar 2013)
 
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Benth Jensen, Lis Valling og Karin Henrichsen
 (Søren Kristiansen og Vibeke Hoppe er på valg i 2014)

6) Valg af 1 bestyrelsessuppleant
På valg er:
Tage Christensen
(Hans Peter Jensen er på valg i 2014)
 
7) Valg af 1 revisor
På valg er
Poul Helge Pedersen
(Lene Thiesen er på valg i 2014)
 
8) Valg af 1 revisor-suppleant
Nyvalg
(Anders Randløv er på valg i 2014)
 
9) Eventuelt
 
 
OBS: Haveleje skal betales senest 31. januar på vedlagte indbetalingskort
 

 

 

Haveselskabet ”PRÆSTEVANGEN” - Regnskab 2012
 

 

INDTÆGTER
Haveleje 2012
Indskud
Renter
 
23.511,00 kr.
400,00 kr.
209,63 kr.
Indtægter i alt
24.120,63 kr.
 
 
UDGIFTER
Haveleje til Faaborg Kommune
Vandafgift til Faaborg Kommune
Generalforsamling
To fælles arbejdsdage
Kontorudgifter
Indbetalingskort
Rep. af fælleshus efter indbrud, lås, nøgler, maling mv.
Udskiftning af vandhaner
Grus
Salt mod dræbersnegle
Benzin
Leje af hækkeklipper
Bårebuketter
Bankgebyrer
 
2.757,01 kr.
2.852,50 kr.
1.211,50 kr.
945,50 kr.
118,00 kr.
550,00 kr.
2.887,50 kr.
235,00 kr.
1.375,00 kr.
75,00 kr.
484,50 kr.
334,50 kr.
200,00 kr.
6,00 kr.
Udgifter i alt
14.032,01 kr.
 
 
KAPITAL
Kassebeholdning
I Sparekassen
Beholdning
÷ Skyldigt depositum
 
1.778,00 kr.
47.374,00 kr.
49.152,00 kr.
12.900,00 kr.
Formue
36.252,00 kr.
 
 
DEPOSITUM
Depositum 1. januar 2012
Depositum år 2012
 
11.400,00 kr.
1.500,00 kr.
Depositum 1. januar 2013
12.900,00 kr.
 
 
RESULTAT ÅR 2012
Indtægter
Udgifter
 
24.120,63 kr.
14.032,01 kr.
Overskud
10.088,62 kr.

 

 
Faaborg, den 4. januar 2013
 
 
Karin Henrichsen
Kasserer
 
Formandens beretning på Præstevangens generalforsamling den 25.2.2013
 
Velkommen til alle medlemmerne til en god generalforsamling og en hyggelig aften.
 
I årets løb er to af vores medlemmer desværre afgået ved døden. Christian Madsen fra have 18 døde i foråret, og Tonny Christensen fra have 35 i efteråret. Jeg vil bede jer om at rejse jer og mindes de afdøde med 1 minuts tavshed.
 
En særlig velkomst til de nye medlemmer. Lone Nøhr og Per Lau har fået have 5, og Lotte og Jørgen Rasmussen har fået have 18. Lone har tidligere været medlem hos os i nogle år, og vi er glade for at have hende tilbage igen.
Og vi beder de gamle medlemmer om at tage godt imod de nye medlemmer.
 
Vi er en lille haveforening med kun 32 haver. Foreningens areal er på 8.116 m2, hvoraf de 7.835 m2 er i brug til haverne, mens resten bruges til fællesareal, blandt andet bålpladsen, som kun må bruges til små bål til ”snobrød eller hygge”, eller til afbrænding af små mængder rent træ, som man først har tørret i egen have.
 
Havelejen er for tiden 3,00 kr pr m2
 
Depositum er for tiden 1.000 kr.
 
Forbrug af vand var i året, der er gået 186 m3, og vandforbruget var i 2011 136  m3. Det sidste tal vedrører vandforbruget i dette års regnskab, og det giver en udgift på 89 kr pr medlem.
 
Nu, vi er ved det med udgifterne, som vi skal prøve at undgå, vil jeg lige komme ind på vandingsreglerne, selv om mange af jer har hørt det flere gange før. Reglerne siger, at man skal være til stede i sin have, mens man vander, og at man skal begrænse vandingen mest muligt.
Og at man bruger vandtønder, hvor det naturligt kan lade sig gøre.
 
Vi har fået nogle forespørgsler om reglerne for vandposter i egen have. Man må gerne føre vand ind i egen have, hvis installationen foretages af en autoriseret blikkenslager. Vedligeholdelse af installationen på egen grund sker for egen regning.
 
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med nye vedtægter, og vi kommer med vores forslag under pkt. 4
 
En påmindelse til haveejerne, man må ikke plante andre træer end frugttræer i kolonihaverne, men der er alligevel af og til nogen, som lader sig friste af især små, yndige stedsegrønne træer. Sådanne træer har det med at vokse sig store, og vi beder jer, der har dem, om at fjerne dem snarest.
 
Vi har i de sidste mange år haft en alenlang venteliste med flere års ventetid på at få en have. De sidste par år har der været en usædvanlig stor udskiftning, som har tyndet godt ud i ventelisten
 
 Der kan være en risiko for, at kommunen opsiger vores lejemål med et vist varsel, selv om vi har status som varigt kolonihaveområde.
Det kan ligeledes være svært at få dækket sine udgifter ved salg, hvis man af den ene eller anden grund må fraflytte haven.
Det er foreningens holdning er, at man ikke skal kunne tjene på salg af sine huse og skure, og at der skal være en vis afskrivning, som årene går.
Bestyrelsen prøver at hjælpe medlemmerne til at få en rimelig pris for deres huse.
Men hvis den, som får tildelt haven, ikke vil betale den forlangte pris, kan det ende med, at man enten må fjerne sine ejendele fra haven til overtagelsesdagen eller sælge til den budte pris.
Så derfor opfordrer vi jer til ikke at investere mere i skure og huse, end I kan tåle at miste, hvis uheldet er ude.
 
Vi plejer at have 2 arbejdsdage i årets løb: 1 lørdag i forsommeren og 1 lørdag i eftersommeren. I år havde vi to gode arbejdsdage den 16. juni og 15. september. Tak til alle de mange, som fandt tid til at komme og give et nap med.
I den kommende sæson bliver havedagene afholdt den 15. juni og den 14. september.
Arbejdsdagene er hyggelige og sociale, og de plejer at vare fra kl. 9 til kl. 12, Alle kan være med, for man behøver ikke at være særlig stærk eller dygtig for at deltage – der er plads til alle. Vi plejer at begynde dagen med kaffe, rundstykker og en lille en.
Derefter fordeler formanden opgaverne i forhold til de fremmødtes evner og lyst. Vi arbejder hver især med vores tildelte job, men holder dog et par pauser ind imellem, hvor snakken går og planter byttes. Der er ikke mødepligt, men det forventes, at alle yder noget til fællesskabet i årets løb.
 
Noget af det, vi arbejder med, er fællesarealerne. Dvs. fælleshuset med tilhørende hæk og grusareal og kompostpladsen.
 
Vi har i årets løb haft indbrud i fælleshuset, som blev en del beskadiget. Vi har fået forstærket døren og fået en ny og bedre lås. Det har desværre resulteret i, at vi nu alle har to forskellige nøgler at gå rundt med. Husk for øvrigt, at nøglen til fælleshuset skal drejes to gange, både når der åbnes og lukkes. Der er desuden blevet stjålet en ny havegrill fra have 27. Husk at låse de ydre havelåger, når I er de sidste i jeres del af haven, som går hjem.
 
I den våde eftersommer, hvor dræbersneglene boltrede sig, købte bestyrelsen noget tøsalt til at lægge ud, hvor der var mange snegle. Det var især for at forhindre invasionen fra Sundet op mod kolonihaverne, men alle medlemmer med snegleproblemer kunne bruge saltet til bekæmpelse. Husk at være på udkig efter dræbersnegle i foråret, før de når at formere sig for meget.
 
Vi regner med at åbne for vandet ca 1.4., men det kommer an på vejrudsigten, for vores vandhaner er sarte overfor frost. I dette efterår måtte vi lukke ekstremt tidligt, fordi der kom nattefrost allerede i oktober.
 
Og så vil jeg bare her til sidst ønske jer en god havesæson og bede jer alle sammen om at værne om den gode og fredelige stemning, så vi alle kan blive ved med at nyde livet i Præstevangen.
 
 
 

Referat af generalforsamlingen i Haveselskabet Præstevangen den 25.2.2013

 
Alle fra bestyrelsen var til stede. Haverne 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, og 33 var repræsenteret. I alt 24 personer.
 
AD 1.
Søren (have 27) blev valgt til dirigent.
 
AD 2.
Formand Benth`s beretning bød på velkomst til nye medlemmer, Lone Nøhr og Per Lau fra have 5 og Lotte og Jørgen Rasmussen, have 18.
 
Vi mindedes Tony Christensen, have 35 og Christian Madsen, have 18, som begge er døde i det forgangne år.
 
Reminder om reglerne for vand og vanding – og så blev de nye vedtægter –som vi i bestyrelsen har arbejdet en del med i det forgangne år, og som blev sendt ud sammen med indkaldelsen – omtalt.
Der var ingen væsentlige kommentarer, så de er nu gældende.
 
Fælles arbejdsdage i 2013 bliver 15.6. og 14.9.
 
På grund af indbrud i fælleshuset er der brugt en del penge på forstærkning af dette. (Se regnskab). Det er vigtigt, at de ydre havelåger bliver låst af den sidste, som forlader den del af haven.
 
Vedrørende dræbersnegle er det vigtigt, at intet salt drysses inde på foreningens areal.
 
AD 3.
Regnskabet, som vanligt fint holdt, blev godkendt.
 
AD 4.
Der var ingen indkomne spørgsmål, men Helle (have 24) spurgte, om det var tilladt med bålplads (metal). Det er det.
 
AD 5-6-7-8.
Alle undtagen Tage Christensen (have 16) modtog genvalg. I stedet for Tage som bestyrelsessuppleant modtog Lene Sørensen (have 17) valg. Jørgen Rasmussen (have 18) blev valgt som revisorsuppleant.
 
AD 9.
Spørgsmål angående størrelse på bebyggelser.
Bebyggelse må pr. have ikke overstige 30 m2, alt inklusive – dvs. alt under tag, også drivhus.
 
Aftenen sluttede med mad og drikke.
Hyggeligt møde, bestyrelsen konstituerede sig bagefter med de gamle poster – dog skal Vibeke aflaste Karin, det prøver de at finde ud af hvordan i løbet af sæsonen.
 
LIS